ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIANEN KVS B.V.
REVISIE D.D. 03.03.2020
Vianen KVS B.V. Kamer van Koophandel te Woerden, nummer 30089685
Finse Golf 18 www.vianenkvs.com
3446 CK Woerden – Nederland Tel.0348-416300

Vianen KVS is producent en installateur van maatwerk keukenventilatiesystemen. Vianen KVS heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en zal te allen tijde zich inspannen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Vianen KVS levert vaak slechts een onderdeel van een grotere verbouwing, inrichting of nieuwe ruimte. Vianen KVS is hierdoor afhankelijk van de (tijdige) medewerking van derden, zoals een elektricien, aannemer, sloper, loodgieter, keukenleverancier, et cetera. De werkzaamheden van Vianen KVS worden altijd beïnvloed door de schema’s, levertijden, materialen, diensten en planning van derden. Hierdoor is Vianen KVS mede afhankelijk van derde om een goed eindresultaat neer te zetten. Vianen KVS raadt aan om een projectverantwoordelijke aan te wijzen en/of een aannemer in dienst te nemen om de gehele verbouwing, (ver)nieuwbouw of inrichting te begeleiden. Vianen KVS zal haar onderdeel in het geheel naar beste kunnen leveren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zaken die zich buiten haar invloedsfeer afspelen. De opdrachtgever is naast de organisatie verantwoordelijk voor het aanvragen, beheren en behouden van alle noodzakelijke vergunningen, en toestemmingen, alsmede alle overige administratieve handelingen die dienen te worden verricht om de levering en installatie van de apparatuur te kunnen realiseren.

Artikel 1 Definities

1.1 “Vianen”: onder Vianen wordt verstaan de besloten vennootschap Vianen KVS B.V., gevestigd aan de Finse Golf 18, 3446CK te Woerden in Nederland, KvK: 30089685;
1.2 “Orderbevestiging”: onder orderbevestiging wordt verstaan de bevestiging van Vianen van de overeengekomen diensten en producten onder de overeengekomen voorwaarden;
1.3 “Overeenkomst”: onder overeenkomst wordt verstaan de inhoud van de orderbevestiging en de algemene voorwaarden;
1.4 ‘Offerteclausules”: onder offerteclausules wordt verstaan dat deel van de offerte of orderbevestiging waarin de voorwaarden van de offerte zijn vastgesteld waaronder de overeengekomen producten of diensten zullen worden geleverd;
1.5 “Montagevoorwaarden”: onder montagevoorwaarden wordt verstaan de voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de montage van de overeengekomen producten en diensten, en welke in de bijlage van deze voorwaarden zijn opgenomen;
1.6 “Algemene Voorwaarden”: onder algemene voorwaarden wordt verstaan deze voorwaarden, de offerte clausules en de montagevoorwaarden;
1.7 “Partijen”: onder partijen wordt verstaan Vianen en de opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vianen en alle door Vianen gesloten overeenkomsten of door Vianen te verrichten handelingen.
2.2 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
2.3 Een nietig beding zal worden vervangen met een rechtsgeldig beding dat zo veel mogelijk strekking zal hebben van het nietige beding, een en ander in het licht van de bedoeling van partijen.
2.4 De toepasselijkheid van door opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, ook als daar in opdrachtbevestigingen facturen/of brief papier naar wordt gewezen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen door Vianen.
3.2 Een aanvaarding van een aanbieding, als bedoeld in artikel 3.1, welke afwijkt van de oorspronkelijke aanbieding zoals deze door Vianen is gedaan, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een aanbieding van opdrachtgever aan Vianen, welke aanbieding Vianen niet bindt, tot dat deze is aanvaard in een orderbevestiging. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de oorspronkelijke aanbieding afwijkt.
3.3 De gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens binden Vianen slechts voor zover deze in de overeenkomst zonder voorbehoud worden herhaald en bevestigd.
3.4 Alle aanbiedingen worden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, overeengekomen onder voorwaarden van de omschreven omstandigheden en werktijden van de uitvoering.
3.5 Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld, behoren de navolgende werkzaamheden nimmer tot de werkzaamheden van Vianen, noch vallen deze onder de verantwoordelijkheid van Vianen:
a. alle bouwkundige voorzieningen waaronder maar niet beperkt tot hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoors-, schilder- en stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard ook; muur- en dakdoorvoeren, alsmede alle daarbij eventueel noodzakelijke (hulp)constructies, alsmede het waterdicht afwerken van de doorvoeren;
b. alle elektrotechnische voorzieningen waaronder maar niet beperkt tot motorbeveiligingschakelaars, magneetschakelaars, werkschakelaars, bedieningsschakelaars, bekabeling, elektrotechnische aansluitingen, de eventuele aansluitingskosten berekend door de energiebedrijven;
c. Als door derden een WTW installatie of soortgelijke installatie wordt geleverd waar onze afzuigkappen, plafonds etc. op aangesloten worden, is Vianen nimmer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden lucht bij de WTW of soortgelijke installaties. De selectie van een voorfilter bij dergelijke installaties is aan Derden.
d. Bouw, coördinatie en projectcoördinatie (voor tijdige oplevering);
e. Het tijdig aanvragen, organiseren, beheren en controleren van alle vereiste toestemmingen, vergunningen, en overige administratieve verplichtingen;
f. Alle (overige) werkzaamheden die niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen in de orderbevestiging.
Indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen draagt Vianen zorg voor het vervaardigen en verstrekken van de voor de uitvoering van de in lid 2.5 sub a en b van dit artikel genoemde voorzieningen benodigde tekeningen en elektrotechnische schema’s betreffende de bestelde goederen en diensten van Vianen, zodat de genoemde voorzieningen kunnen worden getroffen.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst bestaat uit de getekende orderbevestiging en deze algemene voorwaarden. Wijzigingen aan de overeenkomst binden partijen alleen na schriftelijke bevestiging.
4.2 Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, binden Vianen niet dan na schriftelijke orderbevestiging. Deze orderbevestiging is leidend voor de omvang van de opdracht.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 3.1, gelden alleen voor die specifieke aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, worden herzien.
5.2 Daarnaast kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, gewijzigde grondstofprijzen, vrachtkosten, gewijzigde lonen en/of sociale lasten, heffingen of andere lasten. Vindt zo’n verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft uitsluitend een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid om de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring kosteloos te ontbinden, tenzij sprake is van een wettelijke prijsverhoging, bijvoorbeeld een verhoging van belastingen. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.
5.3 De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W.
5.4 Indien montage van de te leveren producten of onderdelen daarvan is aangenomen, is de prijs berekend voor het gebruiksklaar monteren op de plaats die in de orderbevestiging is genoemd. In de prijs is alsdan begrepen het informeren over de wijze van bedienen en onderhouden van de installatie, van de opdrachtgever of het personeel van de opdrachtgever, dat met de bediening van de apparatuur zal worden belast. Vianen zal een voorstel doen voor de omvang en tijdstip hiervan. Vianen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het uiteindelijk juist behandelen en bedienen van de apparatuur.
5.5 Indien niet anders vermeld, is de totaalprijs vastgesteld bij ongedeelde levering.
5.6 Indien van toepassing zijn de volgende kosten inbegrepen in de vastgestelde prijs:
– Reis- en verblijfkosten;
– Technische documentatie inclusief tekeningen ter goedkeuring en t.b.v. coördinatiedoeleinden; en
– Fabricage conform de goedgekeurde tekeningen.
5.7 De volgende werkzaamheden (voor zover van toepassing) zijn NIET inbegrepen in de vastgestelde prijs:
– Luchtzijdig inregelen bij een installatie indien de ventilatoren en kanalen welke door derden geleverd zijn;
– Hak-, breek-, boor- en andere bouwkundige werkzaamheden;
– Bekabeling, werkschakelaars, wandcontactdozen, stekkers en andere elektrotechnische voorzieningen en elektrotechnische aansluitingen;
– CV-technische voorzieningen met modulerende mengregeling;
– Verticaal transport, zowel in- als uitpandig;
– Retourneren verpakkingsmateriaal;
– Verwijderen van beschermfolie indien dit niet gelijktijdig met de montage kan plaatsvinden.
– Verwijderen van bestaande systemen.
Op verzoek worden deze werkzaamheden door Vianen alsnog uitgevoerd en zullen de kosten hiervan bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever inzake de uitvoering van het werk

6.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Vianen de opgedragen werkzaamheden tijdig kan aanvangen en dat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. Deze verplichting houdt eveneens in dat de opdrachtgever zorg draagt voor de aanwezigheid van alle noodzakelijke (bouw)vergunningen en toestemmingen van eventuele betrokken derde partijen zoals VVE’s, of verhuurders. Daarbij draagt opdrachtgever zorg voor de aanwezigheid van de personen en voor de aanwezigheid, dan wel afwezigheid van materialen en/of diensten, anders dan die door Vianen zullen worden geleverd welke voor de tijdige uitvoering en start van de werkzaamheden zoals omschreven in de orderbevestiging door Vianen noodzakelijk zijn. Komt de opdrachtgever deze verplichtingen niet na dan is Vianen gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten als bedoel in artikel 8.3. Eventuele kosten aan de zijde van Vianen, waaronder, maar niet uitsluitend wachturen, als gevolg hiervan komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat op het werk voldoende opslag-, en werkruimte, elektriciteit, water, olie, licht, gas en dergelijke faciliteiten tijdig en zonder onderbreking in voldoende mate beschikbaar zijn, zonder dat Vianen daarvoor vergoeding verschuldigd zijn. Voorts stelt opdrachtgever voor of bij aankomst van de goederen één of meer behoorlijk verlichte, droge en goed afsluitbare ruimtes van voldoende omvang en grootte binnen een redelijke afstand van de plaats waar de installatie moet worden aangebracht ter beschikking als werkplaats voor de monteurs en voor berging van de materialen, zonder dat daarvoor aan Vianen kosten in rekening zullen worden gebracht. Daarnaast dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat voor de aanvoer van de goederen een verharde toegangsweg tot de entree van de werkruimte aanwezig is.
6.3 Indien de opdrachtgever en Vianen schriftelijk (nader)overeenkomen dat Vianen voor de zaken als genoemd in artikel 6.2 zal zorgdragen, dan komen de kosten als gevolg hiervan in aanvulling op de overeengekomen prijs voor rekening van opdrachtgever.
6.4 Opdrachtgever treft alle wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en ziet toe op de naleving daarvan.
6.5 Zodra de overeenkomst betreffende de plaatsing van een installatie tot stand is gekomen, is Vianen gerechtigd ter plaatse een reclamebord, waarop de handelsnaam is vermeld, te plaatsen en tijdens de uitvoering geplaatst te houden, zonder dat daarvoor aan ons een vergoeding in rekening zal worden gebracht.
6.6 Vianen kan van de opdrachtgever verlangen dat door de opdrachtgever een contactpersoon zal worden aangewezen die namens opdrachtgever de contacten met Vianen zal onderhouden.

Artikel 7 Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling op een door ons aangewezen bank- of girorekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
7.2 Indien binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaats gevonden, is Vianen gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2% per jaar in rekening te brengen.
7.3 Indien het factuurbedrag op de vervaldag van de factuur niet of niet volledig is betaald, zal de opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vianen is als dan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Waarbij de Vianen toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven. Voorts is de opdrachtgever gehouden aan Vianen te vergoeden alle kosten ter incasso van de openstaande bedragen zijn gemaakt, met name:a. Declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden, voor incasso buiten rechte. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 75,—.
b. Alle kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten.
c. De kosten van faillissementsaanvrage.
d. De opslagkosten ingeval van opschorting van levering.
7.4 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enz.

Artikel 8 Levertijd/uitvoering der werkzaamheden

8.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de opdrachtgever aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.
8.2 Indien de omstandigheden waaronder de werken door Vianen kunnen worden uitgevoerd wijzigen of zijn gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst, of indien blijkt dat meerwerk nodig is of dat de overeenkomst anderszins gewijzigd moet worden, vindt stilzwijgende verlenging van de levertijd plaats met de tijdsduur van de vertraging.
8.3 Vianen is gerechtigd de verdere uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, zolang de opdrachtgever zich jegens Vianen niet aan alle verplichtingen heeft voldaan, waaronder de verplichtingen als bedoeld onder artikel 6.1 – 6.6. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de opdrachtgever de verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Vianen inmiddels gebruik heeft gemaakt van het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht op schadevergoeding voor Vianen onverlet.
8.4 Indien tussen partijen is overeengekomen dat de oplevering van de werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, zal Vianen alleen dan aan een nieuwe fase beginnen, nadat de voorafgaande fase door opdrachtgever schriftelijk is geaccepteerd.
8.5 Eventuele straatafzetting i.v.m. laden en lossen en/of op te stellen kraan dient door opdrachtgever op zijn kosten en risico gerealiseerd te worden. Inclusief de benodigde vergunningen, of anderszins vereiste toestemmingen van derden.

Artikel 9 Oplevering

9.1 De installatie wordt geacht te zijn opgeleverd, indien de installatie geheel gereed ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld en Vianen de opdrachtgever hiervan heeft bericht.
9.2 De opdrachtgever heeft voorafgaande aan de oplevering niet het recht de installatie in gebruik te nemen.
9.3 Indien de opdrachtgever hiertoe desalniettemin overgaat, dan geldt de installatie als opgeleverd met ingang van de datum waarop de opdrachtgever de installatie in gebruik heeft genomen, met dien verstande dat de garanties zoals hierin vermeld, niet van toepassing zijn.

Artikel 10 Meerwerk

10.1 Als meerwerk wordt aangemerkt alle door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveringen van goederen, die niet in de overeenkomst zijn begrepen, alsmede alle door de opdrachtgever gewenste wijzigingen daarin, dan wel wijzigingen die het gevolg zijn van door de opdrachtgever verstrekte gegevens, welke niet overeenstemmen met werkelijke maatvoering.
10.2 Als meerwerk wordt tevens aangemerkt de door Vianen gemaakte wachturen, doordat Vianen niet in staat is of wordt gesteld de te verrichten werkzaamheden ononderbroken uit te voeren.
10.3 Alle kosten van meerwerk worden berekend tegen de op het tijdstip van de opdracht geldende lonen en prijzen.
10.4 Vergoeding van meerwerk is ook verschuldigd, indien de opdracht/overeenkomst tot het verrichten van meerwerk door de opdrachtgever niet schriftelijk is bevestigd, maar deze werkzaamheden wel worden of zijn uitgevoerd.

Artikel 11 Levering & Risico

11.1 Het risico van de door ons geleverde goederen is voor de opdrachtgever:
a. Bij “levering af fabriek” (conform de INCO Terms 2010): zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
b. Bij “levering franco werk” (conform de INCO Terms 2010): zodra de goederen zijn gearriveerd op de plaats van bestemming.
11.2 Bij “levering op afroep” gaat het risico op opdrachtgever over, zodra de goederen op het terrein van Vianen t.b.v. de opdrachtgever zijn afgezonderd of opgeslagen.
11.3 Ten aanzien van werktuigen, gereedschappen of materialen, welke zijn overgebracht naar het perceel, de fabriek of het terrein van de opdrachtgever of naar een door de opdrachtgever aangewezen plaats, draagt de opdrachtgever het risico.
11.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een gedegen beveiliging van de bouwplaats, of ruimte(n) waar de goederen van Vianen zijn opgeslagen voorafgaand aan installatie.

Artikel 12 Titel, Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

12.1 Vianen behoudt het eigendomsrecht op (i) alle door Vianen geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Vianen geleverde of nog te leveren goederen, alsmede (ii) ten behoeve van eventuele vorderingen betreffende door Vianen in het kader van de levering van goederen, verrichte of te verrichten werkzaamheden en (iii) van hetgeen Vianen van de opdrachtgever te vorderen heeft wegens diens tekort schieten in de nakoming van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
12.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht plaats van de goederen.
12.3 Indien en voor zover door Vianen geen betaling is ontvangen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan Vianen de eigendom van geleverde goederen hebben voorbehouden, is Vianen gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden en wordt Vianen, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de opdrachtgever ertoe gemachtigd om de geleverde goederen terug te nemen en is de opdrachtgever verplicht om Vianen in
dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
12.4 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van de opdrachtgever heeft Vianen het in sub 12.3 omschreven recht.
12.5 Het is de opdrachtgever verboden op de door Vianen geleverde zaken of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
12.6 Vianen zal steeds – zolang het gekochte en geleverde niet geheel is betaald, een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. De opdrachtgever is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
12.7 Zolang de sub 12.6 bedoelde zekerheid niet is gesteld, is Vianen gerechtigd de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd het recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13 Reclame

13.1 Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na oplevering c.q. de aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden.
13.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op grond van een ingediende reclame op te schorten.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Vianen is alleen aansprakelijk voor daadwerkelijk geleden schade die het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Vianen bij de uitvoering van de overeenkomst.
14.2 Indien Vianen aansprakelijk wordt geacht voor schade die door de opdrachtgever is geleden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van Vianen, een en ander in overeenstemming met de garanties als omschreven in artikel 15.
14.3 Indien de schade lichamelijk letsel of overlijden betreft als gevolg van de grove schuld of opzet van Vianen, is de aansprakelijkheid beperkt tot € 100.000,-.
14.4 Vianen sluit de aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals omzet- of inkomstenderving geheel uit.
14.5 Indien goederen van Vianen, welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, onderwerp zijn van een retentierecht van derden – bijvoorbeeld de aannemer -, is opdrachtgever jegens Vianen voor alle dientengevolge geleden schade aansprakelijk.
Artikel 15 Garantie
15.1 Vianen garandeert – behoudens het bepaalde in de volgende leden – dat de door ons geleverde goederen aan de specificaties in de overeenkomst genoemd en aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid voldoen. Na oplevering zal Vianen uit hoofde van de garantie uitsluitend gehouden zijn tot het aanbrengen vande nodige verbeteringen of reparaties ter opheffing van gebreken, ter zake waarvan tijdig is gereclameerd.
Indien gedurende de uitvoering werkzaamheden opdrachtgever vragen of opmerkingen heeft over de werkwijze van Vianen, zal Vianen eveneens uitsluitend gehouden zijn tot het aanbrengen van de nodige verbeteringen of reparaties ter opheffing van dreigende gebreken, indien en voor zover deze “dreigende gebreken” niet zullen worden weggenomen en opgelost door de werkzaamheden conform de orderbevestiging af te maken en op te leveren.
15.2 Vianen aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid:
a. voor het ontwerp van de installatie, indien dit niet van ons zelf doch van de opdrachtgever of derden afkomstig is;
b. voor de bruikbaarheid of deugdelijkheid van bepaalde materialen of onderdelen, indien de toepassing daarvan door opdrachtgever, diens adviseurs of derden is voorgeschreven;
c. voor gebreken, veroorzaakt door fouten of verzuimen van opdrachtgever en diegenen waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken;
d. voor de juistheid van gegevens en tekeningen, welke door of vanwege de opdrachtgever worden verstrekt omtrent gebouwen en gebruiksdoeleinden, waarvoor de installatie moet dienen.
15.3
(a) Voor de levering van goederen, wordt ten aanzien van de gebruikte materialen en de constructie, met inachtneming van de hierin genoemde uitzonderingen, door Vianen een garantie afgegeven voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf datum van de verzending van de goederen, dan wel bij ‘levering op afroep’ vanaf de datum waarop de goederen worden afgezonderd of opgeslagen ten behoeve van opdrachtgever.
(b) Voor goederen welke eveneens door Vianen worden geïnstalleerd geldt voor de gebruikte materialen, de constructie, en de diensten dat, met inachtneming van de hierin genoemde uitzonderingen, door Vianen een garantie afgegeven voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf datum van oplevering.
Beide garanties onder (a) en (b) worden afgegeven, met dien verstande, dat Vianen alle onderdelen, die ten gevolge van materiaal- en constructiefouten gedurende de garantietermijn onvolwaardig blijken, naar eigen goeddunken kosteloos kunnen herstellen of door nieuwe onderdelen zullen vervangen; de hieraan verbonden montagekosten komen niet voor rekening van Vianen, evenmin eventuele reis- en/of vrachtkosten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vianen. De vervangen onderdelen worden eigendom van Vianen. Indien de verrichte diensten gedurende de garantietermijn onvolwaardig blijken, zal Vianen naar eigen goeddunken deze diensten kosteloos kunnen herstellen, de hieraan verbonden eventuele reis- en/of vrachtkosten komen niet voor rekening van Vianen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vianen. Het voldoen aan de genoemde garantie geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke andere vordering tot schadevergoeding is nadrukkelijk uitgesloten.
De opdrachtgever stelt Vianen in de gelegenheid om de uit hoofde van garantie te verrichten werkzaamheden uit te voeren. Wanneer de opdrachtgever dit weigert, is Vianen van iedere garantieverplichting ontheven. Werkzaamheden, zonder toestemming van Vianen, door de opdrachtgever of door derden aan de door Vianen geleverde goederen uitgevoerd, ontheffen Vianen van de genoemde garantieverplichtingen.
15.4 Ingeval Vianen gedurende de garantietermijn onderdelen van geleverde goederen c.q. of geleverde installaties vervangt, verstrijkt de garantietermijn van die vervangen onderdelen tegelijk met het verstrijken van de garantietermijn van de geleverde goederen c.q. de opgeleverde installaties.
15.5 Van deze garantie zijn uitgesloten: normale slijtage aan onderdelen en schade veroorzaakt door abnormale omstandigheden zoals elektrolytische werking, chemische aantasting in de ruimste zin van het woord of overbelasting. Eveneens zijn uitgesloten alle schade veroorzaakt door foutieve opstelling, onoordeelkundige
behandeling of niet deugdelijk onderhoud door of vanwege de opdrachtgever. Als zodanig wordt onder meer aangemerkt:
a. aansluiting van ventilatoren en transformatoren in afwijking van de wettelijke voorschriften en/of van door ons verstrekte schema’s;
b. gebruik van ventilatoren en transformatoren voor een ander doel dan waarvoor deze door ons zijn geleverd of in een andere opstelling dan door ons of door derden na ons voorafgaand schriftelijke toestemming geplaatst;
c. gebruik in afwijking van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften.
15.6 Voor zover er eisen van deugdelijkheid – als bedoeld in dit artikel 15 – zouden voortvloeien uit (Europese) wet- en regelgeving, dient te gelden dat Vianen zich bij gebreke van jurisprudentie over de toepassing van deze wet- en regelgeving in de praktijk, bij de toepassing hiervan op de door haar geleverde producten en diensten uit gaat van de beschikbare toelichtingen, memories, FAQ’s of andere documentatie afkomstig van of vanwege de wetgevende macht betreffende de toepassing en toepasselijkheid van deze wet- en regelgeving. De garantie van Vianen is in een voorkomend geval beperkt tot de uitleg en toepasselijkheid die daaraan in deze toelichtende stukken wordt gegeven.

Artikel 16 Waarschuwingen

16.1 Luchttoevoer
Zonder een goede luchttoevoer kan een afzuiginstallatie niet goed functioneren. In sommige gevallen zal het ontbreken van een goede luchttoevoer gebruik van de afzuiginstallatie zelfs onmogelijk maken en kan schade ontstaan. Indien de opdrachtgever een afzuiginstallatie aanschaft blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen ten aanzien van de toevoer in de ruimte waar de afzuiginstallatie komt, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een luchttoevoersysteem. Indien opdrachtgever deze maatregelen niet neemt, komt de schade als gevolg hiervan, inclusief maar niet beperkt tot vertragingsschade en andere gevolgschade, voor rekening van de opdrachtgever. Vianen is daarnaast gerechtigd de oplevering van de afzuiginstallatie op te schorten indien onvoldoende toevoermaatregelen zijn getroffen.
16.2 Geluidsoverlast
Vanuit milieuwetgeving zijn eisen gesteld ten aanzien van het maximale toelaatbare geluidsniveau van de installatie. Afhankelijk van de plaats van de installatie kan plaatsing van een geluiddemper of geluidsisolatie noodzakelijk zijn. Indien gewenst kan Vianen hierover adviseren. De opdrachtgever is en blijft hiervoor echter verantwoordelijk.
16.3 Geuroverlast
Vanuit milieuwetgeving kunnen eisen zijn gesteld ten aanzien van geuroverlast voor de omgeving. Afhankelijk van de plaats van de installatie kan plaatsing van een ontgeurings-installatie noodzakelijk zijn. Indien gewenst kan Vianen hierover adviseren. De opdrachtgever is en blijft hiervoor echter verantwoordelijk.
16.4 Luchtkwaliteit
Vanuit milieuwetgeving kunnen eisen zijn gesteld ten aanzien van luchtkwaliteit voor de omgeving. Indien gewenst kan Vianen hierover adviseren, echter blijft de opdrachtgever ten alle tijde verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit. Vianen is niet verantwoordelijk voor het bereiken van vereiste waarden van CO2 of andere fijnstoffen, gassen ed. in de keuken, zonder dat dit vooraf, schriftelijk overeengekomen is met Vianen voor de bestelling.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Vianen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van Vianen gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
17.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere, maar niet uitsluitend: niet-, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van Vianen, dan wel niet volledige en/of vertraagde levering door derden die aan door Vianen te leveren producten of diensten gelieerde werkzaamheden verrichten, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, natuurrampen, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie Vianen de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil van Vianen en/of toedoen van Vianen ontstaan.

Artikel 18 Beëindiging

18.1 Zoals reeds genoemd in de artikelen 7.3, 12.3 en 17.1 is Vianen gerechtigd om óf na verzending van een ingebrekestelling, waarna herstel uitblijft, tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan wel indien de nakoming van deze verplichting blijvend onmogelijk is geworden, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is.
18.2 Vianen is daarnaast gerechtigd tot ontbinding indien de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, de opdrachtgever in surseance van betaling komt te verkeren, dan wel indien Vianen het gerechtvaardigde vertrouwen heeft dat opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen.
18.3 Indien de overeenkomst als gevolg van de omschreven gevallen zal worden ontbonden,
– blijft de factuur voor de werkzaamheden verschuldigd, ter compensatie van de schade van Vianen bestaande uit de reeds aangeschafte materialen, omzetderving en overige kosten veroorzaakt door onder andere het reserveren van personeel;
– eventueel reeds geleverde materialen zullen per ommegaande aan Vianen worden geretourneerd op kosten van de opdrachtgever;
– aan Vianen zal toegang tot de bedrijfsgebouwen en overige locatie van opdrachtgever worden verschaft zodat Vianen eventuele gereedschappen, machines en overig werkmaterieel kan worden opgehaald.
18.4 Opdrachtgever is alleen dan gerechtigd tot ontbinding indien Vianen haar eigen faillissement aanvraagt of haar faillissement is uitgesproken.
18.5 Afwijkingen in de uitvoering van de werkzaamheden geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding, Vianen middels een ingebrekestelling op de hoogte is gebracht van de vermeende gebreken in de opgeleverde werken/materialen, geen sprake is van overmacht, en Vianen deze gebreken niet binnen 30 dagen heeft verholpen.
18.6 In het geval van ontbinding door de opdrachtgever, vindt artikel 18.3 toepassing.
18.7 Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is de opdrachtgever aan Vianen een schadevergoeding verschuldigd, welke in ieder geval zal bestaan uit de kosten van de reeds bestelde materialen (de materialen zijn onderdeel van een maatwerkoplossing, en kunnen niet nogmaals worden ingezet), de
ingeroosterde en gereserveerde manuren, de gederfde inkomsten doordat geen ander werk kan worden aangenomen voor de periode waarin het werk voor opdrachtgever was gepland, en de stand van het werk bestaande uit het reeds uitgevoerde deel van de orderbevestiging en eventueel meerwerk.
Artikel 19 Tekeningen, berekeningen en diversen
19.1 De door Vianen vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen en modellen blijven eigendom van Vianen, ook al zijn hiervoor kosten in rekening gebracht. Op ons eerste verzoek geschiedt teruggave door opdrachtgever van bedoelde gegevens aan Vianen.
19.2 Opdrachtgever staat er voor in, dat de door Vianen vervaardigde of verstrekte gegevens niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond, bekend worden gemaakt, of anderszins openbaar worden gemaakt, dan nádat de schriftelijke toestemming van Vianen hiertoe is verkregen.
19.3 Partijen zullen ten aanzien van de overeenkomst en hun onderhandelingen strikte geheimhouding betrachten.
Artikel 20 Industriële eigendomsrechten
20.1 Alle industriële eigendomsrechten, zoals auteursrechten, octrooien, merkrechten, modellenrechten, op tekeningen, reclames, alsmede rechten op een handelsnaam en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten, die rusten op de materialen die Vianen bij de uitvoering van de overeenkomst inzet, blijven exclusief toekomen aan Vianen.
20.2 Indien aan de opdrachtgever het recht wordt verleend van enig recht als bedoeld in artikel 19.1 gebruik te maken, zal dit recht beperkt zijn tot de looptijd van de overeenkomst.
20.3 Opdrachtgever onthoudt zich van alle gebruik anders dan is toegestaan door Vianen. Vianen zal niet gehouden zijn tot het betalen van enige vergoeding aan de opdrachtgever of derden ter zake van het voor deze vervallen van het gebruik van het recht.
20.4 Indien bij de totstandkoming van tekeningen, modellen of andere werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, rechten ten aanzien van deze werken bij de opdrachtgever komen te liggen, worden deze rechten nu voor alsdan aan Vianen overgedragen.
20.5 Bij overtreding van de artikelen 16.2, 19.1, 19.2 of 20.2 is de opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd aan Vianen van € 5.000,- plus € 250,- voor iedere dag dat de inbreuk op een van deze artikelen voortduurt, onverminderd het recht op algehele schadevergoeding.

Artikel 21 Geen Compensatie/Verrekening/Opschorting voor opdrachtgever
21.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen die Vianen aan hem verschuldigd mocht zijn.
21.2 Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.
21.3 De opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met een andere overeenkomst die met Vianen gesloten is.

Artikel 22 Vrijwaring

22.1 Opdrachtgever vrijwaart Vianen voor alle aanspraken van derden, uit overeenkomst of onrechtmatige daad, ten aanzien van enige bij de opdracht betrokken materialen, personen of diensten die door de opdrachtgever zijn ingezet bij de totstandkoming van de werkzaamheden die worden uitgevoerd en waarvan de overeenkomst met Vianen onderdeel is, tenzij deze aanspraak voortvloeit uit opzet of grove schuld van Vianen.
Artikel 23 Geschillen
23.1 Alle geschillen tussen de opdrachtgever en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen ter keuze van Vianen worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke bevoegdheidsregels, dan wel door de Rechter bevoegd in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van Vianen.
Artikel 24 Toepasselijk recht
24.1 Op alle door ons verrichte handelingen en door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

APPENDIX

Algemeen:
De prijs in de offerte/orderbevestiging is gebaseerd op onderstaande additionele montagevoorwaarden.
Bezwaren op deze voorwaarden dienen voor de orderbevestiging schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
1. De prijs is gebaseerd op een bouwkundig plafond met een maximale hoogte van 3,5 meter. De werkvloer is vrij toegankelijk en er is geen apparatuur opgesteld.
2. Het dak en of muren zijn geschikt om de kappen te kunnen dragen zonder hulpconstructies.
3. De ophanging wordt uitgevoerd met gegalvaniseerde M8 draadstangen.
4. De draadstangen moeten direct met gewone pluggen kunnen worden bevestigd, indien er speciale pluggen of chemische ankers noodzakelijk zijn dan dient u dat op te geven voor aanvang van de montage.
5. De prijs is gebaseerd op doorlopende werkzaamheden (tussen 07:00 en 17:00 uur) zonder interrupties van derden.
6. Indien op een bepaald tijdstip geen geluidshinder mag worden veroorzaakt dient dit voorafgaand aan de prijsopgave kenbaar te worden gemaakt.
7. Vianen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade door derden tijdens tijdelijke opslag op het werk.
8. De monteurs van Vianen zijn in bezit van het VCA certificaat. Overige veiligheidseisen dienen vooraf gemeld te worden.
De prijs is EXCLUSIEF (tenzij anders vermeld in de offerte en voor zover van toepassing):
1. Horizontaal en verticaal transport op het werk (kraan, lift, steigerhuur, et.)
2. Verwijderen van beschermingsfolie van de kappen en of plafond.
3. Elektrische en bouwkundige voorzieningen en of aansluitingen.
4. Monteren van optionele plint, wordt gelijktijdig uitgevoerd.
5. Brandblussysteem.
6. Afkitten.
7. Schoonmaken van de kappen.
8. Afvoeren van afval.
Afwerking: (tenzij anders vermeld in de offerte en voor zover van toepassing):
1. De kappen worden afgeleverd en opgehangen met een kunststof beschermfolie.
2. Wandkappen worden opgehangen en tegen de muur bevestigd.
3. Kapsamenstellingen worden onderling verbonden.
4. Alle kappen worden waterpas en op gelijke hoogte opgehangen, tenzij anders overeengekomen.
5. Vianen garandeert een goede behandeling van de materialen tijdens wegtransport en installatie.
9. Kanaalaansluitingen worden (door derden) gemonteerd na de kapinstallatie.
Montage Voorwaarden

Planning (voor zover van toepassing):

1. Ten behoeve van de installatietekeningen verschaft de opdrachtgever aan Vianen digitale tekeningen opdat Vianen een installatietekening met afzuigkap(pen) kan ontwerpen. Deze tekeningen van Vianen dienen door de opdrachtgever schriftelijk goedgekeurd te worden.
2. Voor het bepalen van de juiste installatiecoördinaten dient de opdrachtgever een betrouwbaar ijkpunt op te geven.
3. Kappen worden niet door Vianen gereinigd.
4. Optionele plint boven de kap worden gemonteerd na het luchtzijdig en elektrisch aansluiten.
5. Direct na de installatie (en eventueel verwijderen van de folie) moeten de kappen door de opdrachtgever/ eindgebruiker worden geïnspecteerd. Een opleveringsformulier dient te worden ingevuld waarbij mogelijke schade of opmerkingen worden vermeld.
6. Vianen is niet verantwoordelijk voor schade na het invullen van het opleveringsformulier.
7. Indien nabij de werkplek afvalcontainers aanwezig zijn kan Vianen (in wederzijds overleg) zorg dragen voor het afvoeren van de verpakkingsmaterialen. Vianen accepteert geen kosten voor het afvoeren van verpakkingsmateriaal.
8. De volgende voorzieningen zijn voorhanden; stroom, zowel 230V als 400V, en sanitaire voorzieningen.